• Promotor:
 • Roser Aymar.
 • Aparellador:
 • Ramon Burdons.
 • Constructor:
 • Nofuentes.
 • Col·laboradors:
 • Francesc Guasch, arqte.
 • Miguel Leivar.
 • Natalia Solé, arqta.
 • Memòria del projecte.
 • El projecte parteix d’un solar escadusser ocupat per un antic cobert agrícola de planta baixa i dominat per la presència abassegadora d’una mitgera descomunal, conseqüència del pitjor urbanisme pre-democràtic. Seguint els criteris de l’Estudi de Detall redactat, l’edifici pretén resoldre el conflicte urbà, retirant-se de la cantonada i acumulant esglaonadament l’edificabilitat permesa adossant-la a la mitgera , inclòs el badalot del terrat, per tal de minimitzar-ne l’impacte visual. Al seu torn la cantonada es resol amb el “buit edificat”, que permet mantenir el petit jardí i reciclar la tanca de pedra tant característica de les rieres del Maresme com a sòcol de la nova edificació.


  (Seleccionat i publicat a la Triennal d’Arquitectura del Maresme 1a edició 2004; apartat arquitectura nova planta d’ús privat)
165 · CASA AYMAR
Alella (el maresme) | 1998
 • Plànols
 • 1 2